Det digitale lærerteam – Observation af undervisningen

Projektet “Det digitale lærerteam” er nu for alvor sat igang og i den forbindelse har det været et vigtigt skridt  at se, hvordan lærernes og elevernes praksis udfolder sig på nuværende tidspunkt. Det er vigtig fordi en praksistransformation altid er forankret i en eksisterende praksis og ved at tage udgangspunkt heri får både lærerne og udefrakommende et fælles tredje at tage udgangspunkt i.

Dorthe Carlsen og jeg har derfor været på skolen for at følge og observere to 7. klasser i undervisningen.  Klasserne og deres lærere er pilotklasserne for projektet. Desuden er den ene af de to observerede 7. klasser med i et CFU projekt, hvor de har fået stillet ipads til rådighed for at indgå i et fagligt forløb. Selv ser læreren i den pågældende klasse, ipadprojektet som en “opvarmningsøvelse” til det forestånde projekt “Det digitale lærerteam”. I det forbindelse tænker jeg også at dette “opvarmingsprojekt” kan komme til at vise sig som meget værdifuldt i forhold til de andre lærere i  teamet. Det kan på sidelinjen følge både udfordringer og drivemomenter i forhold til brugen af ipads i praksis.

Opgaven for mig må her være at facilitere videndeling i teamet, så den viden og erfaring som obygges i forsøgsklassen forankres i teamet (mere herom i et kommende indlæg).

Observationen blev gennemført vha. videooptagelser og en observationsguide med følgende fem overordnede punkter:

De fysiske rum
Beskrivelse af de fysiske rammer i klassen og andre undervisningsrum. Læringsmiljøets indretning. Fx bordopstilling, andre møbler, belysning, opbevaring af forskellige materialer, farver,

Læremidler
Hvilke lærermidler, deres funktion i undervisningen, hvilke repræsentationsformer og iscenesættelse af disse fx papir, mapper, opslagstavle, kridsttavle, interaktiv tavle, elevprodukter, faglige plakater mm.

Didaktiske rum
Hvordan formgives og iscenesættes læreprocesser. Fx samarbejde, læreroplæg, fremlæggelser, individuelle opgaver.

Deltagere
Antal deltagere, kønsfordeling, særlige karakteriska/personaer, ressourcepersoner, holdninger.

Aktiviteter
Hvilke handlinger og aktiviteter igangsættes i timerne. Fx dialog, omorganisering af elever og rum, oplæg, fremlæggelser, individuelt arbejde, fagligt fokus, organisatorisk fokus (hvad skal vi nu, i morgen osv.), antal pauser, elevernes pauseaktiviteter osv.

At kommer ned på mikroniveau

Det har været vigtig for os at komme helt ned på et mikroniveau i forhold til ovenstående punkter for dels at minimere tolkninger og dels at få et så detaljeret blik på praksis som muligt. Vigtigheden af at gå ned på et mikroplan kunne eksemplificeres ved at se på begrebet samarbejde. Ofte ser lærerne samarbejde når eleverne danner grupper og i fællesskab arbejder med den stillede opgave eller et bestemt indhold. Sådan ville det se ud på et makroplan. Ser vi derimod samarbejde på et mikroplan viser det sig, at samarbejde er en meget mere kompleks størrelse. Det kan fx illustreres ved hjælp fra Bang og Dalsgaards skelnen mellem kooperation og kollaboration, 2005 (pdf):

Kooperation Kollaboration
Opgaven (Ud)deling af opgaver

Forskellige målsætninger

Kan i princippet løses individuelt

Fælles opgave

Fælles målsætninger

Kan kun løses i fællesskab

Arbejdet Lukkede arbejdsopgaver

Forudsigelige processer

”traditionelle” arbejdsopgaver

Mulighed for arbejdsdeling

Åbne arbejdsopgaver

Uforudsigelige processer

”utraditionelle” eller kreative arbejdsopgaver

Fælles ansvar

Produktet Kendt produkt

Resultat

Nyt produkt

Udvikling

Deltagernes relationer Indbyrdes uafhængige Gensidig afhængighed
Tid Kræver kortere tid Kræver længere tid

Ved at være opmærksom på dette mikroplan, åbnes der op for at se et mere nuanceret billede af, hvad der faktisk foregår.

Opgaven herfra er nu, til det næste mød med lærerne, at få deres blik op for hvad der sker i deres praksis. Med andre ord at få dem ned på dette mikroniveau. At får øje på hvad de gør, hvilken funktion det har og hvad det kommende projekt kommer til at betyde for dem og deres praksis.

Det bliver spændende

/roland

One thought on “Det digitale lærerteam – Observation af undervisningen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s