Udenlandske erfaringer med iPads – rapport

For nyligt fald jeg over en nyere  rapport udarbejdet af Longfield Academy, 9ine Consulting Ltd og NAACE, der er en sammenslutning af uddannelser, teknologer, undervisere og politikere.

Rapporten konkluderer at brugen af iPads har haft en positiv indvirkning på  elevernes og lærernes læring og undervisning.

Blandt andet fremhæves følgende fokusområder  i rapporten:

  • Kollaborativt samarbejde er øget
  • Der er brug for at tænke i nye pædagogiske retninger
  • Elevernes arbejde med indholdet er blevet mere effektivt
  • Eleverne er mere motiverede til at arbejde
  • iPaden er i høj grad egnet som læremiddel

Rapporten er udarbejdet på baggrund spørgeskemaer, interviews og observationer. Både elever, lærere og forældre er forsøgt inddraget, men deltagelsen fra forældrene har vist sig i mindre grad.

Som det ses i nedenstående modeller fra rapporten bruges iPads i forskellige sammenhænge men scorer højest i online reseach/ reading, mindmapping og div. former for præsentationer. Men også gruppearbejde samt produktion og brug af videoer scorer pænt.

Ud over deres egen undersøgelse henviser forfatterne i rapporten til en god litteraturliste, der giver et indblik i hvad der er fokus på i udlandet.

Selv om rapporten måske mangler en vis form for selvkritik og måske også en mere dybdegående analyse af resultaterne fra empirien er den et ok udgangspunkt for at diskutere brugen af ipads i skolerne. 

Fx at eleverne og underviserne har forskellige syn på, hvorvidt læringen øges, ved brugen af ipads.

Læs rapporten her: http://bit.ly/PEwxcC

Advertisement

Bornholm forsøger sig med iPads

Flere steder i landet er man allerede begyndt at udlevere Ipads til folkeskolelever. I Odder Kommune har alle elever allerede fået hver deres egen Ipad.
Nu er turen så kommet til Bornholm. Det varer lidt inden alle elever får en Ipad, men som forsøg vil to skoleklasser nu få muligheden.
Forsøget skal vise, hvad man kan bruge Ipads til i folkeskolen.

Det er pengespild mener flere. Blandt andet en forsker der har beskæftiget sig indgående med netop it-baseret undervisning.

Følg linket og se (16 minutter) et indslag hvor to lokale politikere, Jeppe Bundsgaard og en skoleelev udtaler sig om deres forsøg.

http://www.tv2bornholm.dk/?newsID=59424

Det digitale lærerteam – Observation af undervisningen

Projektet “Det digitale lærerteam” er nu for alvor sat igang og i den forbindelse har det været et vigtigt skridt  at se, hvordan lærernes og elevernes praksis udfolder sig på nuværende tidspunkt. Det er vigtig fordi en praksistransformation altid er forankret i en eksisterende praksis og ved at tage udgangspunkt heri får både lærerne og udefrakommende et fælles tredje at tage udgangspunkt i.

Dorthe Carlsen og jeg har derfor været på skolen for at følge og observere to 7. klasser i undervisningen.  Klasserne og deres lærere er pilotklasserne for projektet. Desuden er den ene af de to observerede 7. klasser med i et CFU projekt, hvor de har fået stillet ipads til rådighed for at indgå i et fagligt forløb. Selv ser læreren i den pågældende klasse, ipadprojektet som en “opvarmningsøvelse” til det forestånde projekt “Det digitale lærerteam”. I det forbindelse tænker jeg også at dette “opvarmingsprojekt” kan komme til at vise sig som meget værdifuldt i forhold til de andre lærere i  teamet. Det kan på sidelinjen følge både udfordringer og drivemomenter i forhold til brugen af ipads i praksis.

Opgaven for mig må her være at facilitere videndeling i teamet, så den viden og erfaring som obygges i forsøgsklassen forankres i teamet (mere herom i et kommende indlæg).

Observationen blev gennemført vha. videooptagelser og en observationsguide med følgende fem overordnede punkter:

De fysiske rum
Beskrivelse af de fysiske rammer i klassen og andre undervisningsrum. Læringsmiljøets indretning. Fx bordopstilling, andre møbler, belysning, opbevaring af forskellige materialer, farver,

Læremidler
Hvilke lærermidler, deres funktion i undervisningen, hvilke repræsentationsformer og iscenesættelse af disse fx papir, mapper, opslagstavle, kridsttavle, interaktiv tavle, elevprodukter, faglige plakater mm.

Didaktiske rum
Hvordan formgives og iscenesættes læreprocesser. Fx samarbejde, læreroplæg, fremlæggelser, individuelle opgaver.

Deltagere
Antal deltagere, kønsfordeling, særlige karakteriska/personaer, ressourcepersoner, holdninger.

Aktiviteter
Hvilke handlinger og aktiviteter igangsættes i timerne. Fx dialog, omorganisering af elever og rum, oplæg, fremlæggelser, individuelt arbejde, fagligt fokus, organisatorisk fokus (hvad skal vi nu, i morgen osv.), antal pauser, elevernes pauseaktiviteter osv.

Continue reading